УСЛУГИ


ТЪРГОВСКО ПРАВО

Устни и писмени консултации, становища и процесуално представителство пред всички инстанции.


1. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
2. ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ
3. ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ
4. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
5. ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
6. ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
7. ЗАКОН ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО
8. КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Кантората предлага и:

- Регистрация на търговски дружества, собственост на местни и чуждестранни юридически и физически лица;
- Регистрация на клонове на местни и чуждестранни юридически лица в Република България;
- Регистриране на граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел;
- Подготовка на документи и вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- Преобразуване на търговски дружества - сливания и вливания, отделяне и разделяне;
- Преструктуриране собствеността на търговски дружества, прехвърляне на дялове и акции, апортиране на движимо и недвижимо имущество в капитала на търговски дружества;
- Прехвърляне на търговски предприятия, ликвидация на търговски дружества;
- Подготовка на документи и търговски договори;
- Текущо пълно правно обслужване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;
- Консултации и съдействие при подготовка и договаряне на търговски сделки в следните области:
- изготвяне на записи на заповед и менителници и тяхното прехвърляне;
- подготовка на различни правни конструкции на договорно търговско представителство (упълномощаване на прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници);
- търговски обезпечения;
- комисионни и спедиционни договори;
- франчайз и факторинг;
- лицензионни сделки;
- сделки с интелектуална собственост.