УСЛУГИ


АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Устни и писмени консултации, становища и процесуално представителство пред всички инстанции.


1. ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ
2. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
3. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
4. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
5. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ
6. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

8. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
9. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
10. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
11. ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ
12. ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА
13. ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
14. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА
15. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
16. ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
17. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

В обхвата на дейност се включва:

- нелоялна конкуренция, и по-специално - тази по глава VІІ от Закон за защита на конкуренцията;
- злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара;
Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията:
- по преписки, свързани с отделни нарушения на Закона за защита на конкуренцията;

Процесуално представителство пред Върховния административен съд в производства по обжалване на решения на Комисията по защита на конкуренцията.