УСЛУГИ


НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

Устни и писмени консултации, становища и процесуално представителство пред всички инстанции.


Наказателно право и процес

Устни и писмени консултации, становища и процесуално представителство пред всички инстанции.

1. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
2. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
3. ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
4. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
5. НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
6. ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
7. ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

В обхвата на дейност се включва:

- изготвяне на нотариални покани за събиране на неплатени вземания, разваляне на различни видове договори или за оттегляне на пълномощни;
- изваждане на изпълнителен лист на основанията, посочени в ГПК - Заповеди за изпълнения при условията на Заповедно производство;
- събиране на вземания по съдебни и извънсъдебни изпълнителни основания;
- изпълнение върху банкови сметки, движимо и недвижимо имущество на длъжника и др.;
- процесуално представителство в хода на изпълнителното производство.