УСЛУГИ


ВЕЩНО ПРАВО

Устни и писмени консултации, становища и процесуално представителство пред всички инстанции.


1. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
2. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
3. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
4. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
5. ЗАКОН ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ

6. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД, НАПРАВИЛИ ПОСТЪПКИ ЗА ЗАМИНАВАНЕ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И ДРУГИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА МАЙ - СЕПТЕМВРИ 1989 Г.

Кантората предлага и:

- проучване на състоянието и тенденциите на българския пазар на недвижими имоти ;
- подробна проверка на правното състояние на избрания от клиента недвижим имот;
- организиране на преговорите по сделката;
- изготвяне на предварителен и окончателния договор за сделката, при внимателен анализ на всички юридически аспекти и условия по договора;
- консултации за предвижданията на Общия устройствен план и Подробния устройствен план относно конкретния парцел, обект на сделка;
- извършване на проверки в Дирекция "Архитектура и градоустройство", както и в съответната Общинска администрация;
- съдействие при промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с Общия устройствения план на Столична или други общини;
- компетентна юридическа помощ при изготвяне и подписване на предварителен договор за покупко-продажба или договор при учредяване право на строеж срещу обезщетение;
- изготвяне на нотариални актове, пълномощни и различни видове декларации;
- изготвяне на договори за наем и аренда;
- изготвяне на данъчни и други писмени становища и консултации, свързани с имота и данъчното му облагане.
- консултации и представителство по публични търгове