УСЛУГИ


ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

Устни и писмени консултации, становища и процесуално представителство пред всички инстанции.

1. ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО
2. СЕМЕЕН КОДЕКС
3. ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
4. ЗАКОН ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО
5. ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
6. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
7. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
8. ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

С приемането на новия Семеен кодекс, уреждащ по нов и допълнителен начин правния режим на съпружеската имуществена общност, се дава възможност на всеки един от съпрузите да защити имуществото и бизнеса, които притежава или е изградил самостоятелно от евентуални претенции на другия съпруг или на негови наследници, като сключи брачен или предбрачен договор.

Брачният договор може да съдържа уговорки единствено относно имуществени отношения между страните, като урежда въпроси, свързани с:
- правата на съпрузите върху имуществото, което се придобива през време на брака;
- правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака, включително за прехвърляне или учредяване на вещно право върху - него от едната страна в полза на другата;
- начините на управление и разпореждане с имуществото, включително със семейното жилище;
- участието на страните в разходите и задълженията;
- имуществените последици при прекратяване на брака с развод;
- издръжката на съпрузите през време на брака, както и след неговото прекратяване с развод;
- издръжката на децата от брака;
- други имуществени отношения между страните, доколкото това не противоречи на разпоредбите на Семейния кодекс.

Имуществени отношения между страните могат да бъдат уредени и чрез препращане към някой от законовите режими.
Не е допустима уговорка, че предбрачно имущество на една от страните ще стане съпружеска имуществена общност.
В брачния договор не могат да се съдържат разпореждания за случай на смърт.
От обхвата на брачния договор категорично се изключват личните отношения.
Друга съществена особеност на брачния договор е свързана с неговата форма. Брачният договор се сключва лично от страните, в писмена форма, с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.
Когато с брачния договор се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, същият се заверява от нотариуса, в чийто район се намира имота.