УСЛУГИ


ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Устни и писмени консултации, становища и процесуално представителство пред всички инстанции.


1. ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
2. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
3. ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
4. ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ
5.ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ