ПОЛЕЗНО

1. http://www.admincourtsofia.bg/ -
Административен съд София- град

2 . http://acs.court-bg.org/ -
Апелативен съд София

3.http://bg.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=bg/BG/home.hts -
Архив на Европейските патенти

4. http://www.wipo.int/pctdb/en/ -
Архив на РСТ патенти

5. http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchAdvanced_NoReg -
Архив на Търговски марки на Европейската общност (СТМ)

6. http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager -
Архив на Промишлени дизайни на Европейската общност (RCD)

7.http://www.wipo.int/romarin -
Архив на Търговски марки, регистрирани по реда на Мадридската спогодба

8. http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp -
Архив на Промишлени дизайни, регистрирани по реда на Хагската спогодба

9. http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp -
Архив на Географски означения, регистрирани по реда на Лисабонската спогодба

10.http://www.registryagency.bg/bg/ -
Агенция по вписванията

11. http://www.bse-sofia.bg/?site_lang=bg -
Българска фондова борса

12.http://www.bnb.bg/ -
Българска народна банка

13. http://www.bcci.bg/bulgarian/ -
Българската търговско-промишлена палата

14. http://www.vks.bg/index.html -
Върховен касационен съд на Република България

15. http://www.sac.government.bg/ -
Върховен административен съд на Република България

16. http://www.vas.bg/ -
Висш адвокатски съвет

17. http://presseurop.eu/ -
Европейски информационен портал

18. http://www.epo.org/ -
Европейско патентно ведомство

19. http://www.egov.bg/page/main/index.faces -
Електронно правителство

20. http://www.cpc.bg -
Комисия за защита на конкуренцията

21. http://www.kzp.bg/ -
Комисия за защита на потребителите

22. http://www.constcourt.bg/ -
Конституционен съд на Република България
23. http://www.government.bg/ -
Министерски съвет

24. http://www.mfa.bg/bg/ -
Министерство на външните работи

25. http://www.justice.government.bg/new/ -
Министерство на правосъдието

26.http://www.minfin.bg/ -
Министерство на финансите

27. http://www.mc.government.bg/-
Министерство на културата на Република България

28. http://www.grao.bg/nbd.html -
Национална база данни - Гражданска Регистрация и Административно Обслужване

29. http://www.parliament.bg/ -
Народно събрание на Република България

30. http://www.nsls.justice.bg/ -
Национална следствена служба

31. http://www.ombudsman.bg/ -
Омбудсман на Република България

32. http://www.prb.bg/ -
Прокуратура на Република България

33. http://www.president.bg/ -
Президент на Република България

34. http://europa.eu/index_bg.htm -
Портал на Европейския съюз

35. http://www.europe.bg/htmls/home.php -
Портал Европа

36. http://www.bpo.bg/ -
Патентно ведомство на Република България

37. http://www.srs.justice.bg/10/page.html -
Софийски районен съд

38. http://www.scc.bg/ -
Софийски градски съд

39. http://www.sofia.bg/ -
Столична община

40. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/curia -
Съд на Европейските общности

41. http://www.wipo.int/portal/index.html.en -
Световна организация за интелектуална собственост

42. http://www.brra.bg/ -
Търговски регистър на Република България

43. http://www.csd-bg.bg/ -
Централен Депозитар