УСЛУГИ


ТРУДОВО ПРАВО

Устни и писмени консултации, становища и процесуално представителство пред всички инстанции.


1. КОДЕКС НА ТРУДА
2. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
З. 3АКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ
4. ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
5. ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
6. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

7. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
8. ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

В обхвата на дейност се включва:

Защита по трудови спорове (незаконно прекратявана на трудов договор, неизплатени възнаграждения, обезщетения и др.);
- преглед и консултации по съществуващите в предприятието трудови договори и длъжностни характеристики;
- изготвяне на проекти за трудови договори и анекси към тях;
- изготвяне на всякакви вътрешни актове, необходими за дейността на работодателя, като: Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за организацията на работната заплата, Заповеди по КТ;
- изготвяне на правни становища при преобразуване/ преструктуриране предприятието на работодателя, изготвяне на правен анализ за отдаване под наем или продажба на недвижим имот на предприятието;
- съобразяване на конкретната дейност на работодателя със специалните изисквания на българското трудово и осигурително законодателство;
- сключването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение;
- дисциплинарната отговорност на работниците и служителите;
- имуществената отговорност на работниците и служителите и на работодателя;
- трудовото възнаграждение;
- работното време, почивките и отпуските;
- безопасност на труда;
- трудоустрояването на лица с намалена работоспособност;
- всички видове обезщетения по трудовото правоотношение, включително за трудова злополука и професионално заболяване;
- колективните трудови договори и правото на стачка.