УСЛУГИ


ФИНАНСОВО ПРАВО

Устни и писмени консултации, становища и процесуално представителство пред всички инстанции.

1. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
2. ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
3. ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
4. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
5. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
6. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
7. ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
8. ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ
9. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Кантората работи с регистрирана Счетоводна къща, която предлага компетентно и лоялно, пълно счетоводно обслужване, счетоводни консултации, изготвяне на всички декларации свързани с НАП .

- данъчно правни мнения, свързани с дейността на търговски дружества и физически лица - търговци;
- корпоративно данъчно облагане, ДДС и акцизи;
- данъчно правни консултации при вливания, сливания, разделяне и отделяне на търговски дружества;

Банково право:
- съдействие при ипотекиране на имоти, при изготвяне на проекти на договори, обезпечени с ипотека, особени залози, записи на заповед и др.; - инвестиционни проекти;
- процесуално представителство при възникнал спор по правоотношенията с банки и финансови институции.